เสริมพลังด้วยการสวดมนต์ก่อนนอน

มีความเชื่อว่าหากอยากจะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ใน 1 วัน ควรจะสวดมนต์ไหว้พระ และกราบให้ครบ 5 ครั้ง โดยอาจจะใช้เวลาในช่วงก่อนนอน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดามารดา ครูอาจารย์ และเสริมโชคให้คนเล่นพนันออนไลน์ เพีาะเชื่อว่าเป็นการภาวนาจิตที่ช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จแม้เรื่องเล่นพนันออนไลน์ บาคาร่า1688 ก็ตาม โดยตั้งจิตให้สงบ พนมมือไหว้ให้ครบ 5 ครั้ง ดังนี้

ไหว้ครั้ง 1 กล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ) และกล่าว อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ 1 หน)
ไหว้ครั้ง 2 กล่าว สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ (กราบ 1 หน)
ไหว้ครั้ง 3 กล่าว สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ 1 หน)

จากนั้นให้ตั้งใจกล่าวบทสวดไตรสรณคมน์ คือ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ไหว้ครั้ง 4 สวดระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา กล่าว เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทิกัญจะ ปุตตะนากัญจะ มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ 1 หน)
ไหว้ครั้ง 5 สวดระลึกถึงครู อาจารย์ กล่าว อุปัชฌายาจาริยาทิคุณัง วันทามิ (กราบ 1 หน)

เมื่อไหว้และก้มกราบครบ 5 ครั้งแล้ว ให้ตั้งใจนั้งสมาธิ แผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู โดยกล่าวว่า สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพพะยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ (คำแปล ขอสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงอย่ามีเวรมีภัย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงบริหารตนให้พ้นจากทุกข์ มีสุขกันถ้วนหน้าเทอญ) เชื่อว่าหากทำได้ครบ จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคและพนันออนไลน์ หากทำได้ตามนี้ทุกวัน