หนี้แบบไหนถึงเรียกว่าเกินตัว มาลองทำแบบทดสอบกัน

ในโลกแห่งการบริโภคนิยมนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทีเดียวที่จะดำรงชีวิตในสังคมเมืองโดยไม่มีการก่อ หนี้ คนส่วนใหญ่ของสังคมไม่สามารถจ่ายค่าซื้อบ้านเป็นเงินสด หรือซื้อรถด้วยเงินสด แม้แต่พนันเว็บตรงออนไลน์ก็ใช้เงิน ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าภาระหนี้ที่เป็นระยะยาวต่อเดือนควรมีไม่เกิน 36 เปอร์เซ็นต์ ของรายรับต่อเดือน ซึ่งมีแบบสอบถาม 8 ข้อ เพื่อดูว่ามีปัญหาเรื่องการบริหารหนี้ส่วนตัวหรือไม่? ดังนี้

1.เงินค่างวดต่างๆ เช่น สินเชื่อบ้านรวมเบี้ยประกันด้วยนั้นมากกว่า 28 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ขั้นต้นประจำแต่ละเดือนของหรือไม่
(ก) ใช่ (5 คะแนน) (ข) ไม่ใช่ (0 คะแนน)

2.เงินค่าผ่อนรถยนต์มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้สุทธิประจำเดือนหรือไม่
(ก) ใช่ (5 คะแนน) (ข) ไม่ใช่ (0 คะแนน)

3.เทียบ ยอดหนี้ในบัตรเครดิตแต่ละใบกับเพดานวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เสร็จแล้วเทียบยอดหนี้รวมของบัตรเครดิตกับเพดานวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติ ให้ใช้
(ก) แต่ละบัญชีมียอดหนี้ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (0 คะแนน) (ข) แต่ละบัญชีมียอดหนี้เกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (5 คะแนน) (ค) ยอดหนี้รวมทุกบัตรเครดิตมีมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของเพดานวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (15 คะแนน)

4.รวมตัวเลขการจ่ายค่างวด และค่าผ่อนชำระต่างๆ ประจำเดือนทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วหารด้วยรายรับขั้นต้นในแต่ละเดือน เพื่อที่จะดูว่ามีหนี้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์หรือคิดเป็นร้อยละเท่าไร
(ก) น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ (0 คะแนน) (ข) 30-35 เปอร์เซ็นต์ (5 คะแนน) (ค) 36-40 เปอร์เซ็นต์ (10 คะแนน) (ง) มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ (20 คะแนน)

5.มีเงินสำรองฉุกเฉินในวงเงินที่มีค่าเท่ากับยอดชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือนหรือไม่ ซึ่งต้องรวมตัวเลขค่าใช้จ่ายด้วย
(ก) ไม่มี (10 คะแนน) (ข) มีพอชำระแค่ 1-2 เดือนเท่านั้น (5 คะแนน) (ค) ใช่ (0 คะแนน)

6.เคยชำระหนี้ช้ากว่าปกติหรือไม่ในช่วง 6 เดือนก่อน
(ก) เคย (10 คะแนน) (ข) ไม่เคย (0 คะแนน)

7.ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคยคิดทำรีไฟแนนซ์และคำนวณว่าจะประหยัดเงินได้สักเท่าไรหรือไม่
(ก) ไม่เคย (10 คะแนน) (ข) เคย (0 คะแนน)8.เคยตรวจสอบรายงานเครดิตหรือไม่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา(ก) ไม่เคย (10 คะแนน) (ข) เคย (0 คะแนน)

หลังจาก ทำแบบสอบถามเสร็จแล้วถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 10 แสดงว่าสามารถบริหารหนี้ได้ยอดเยี่ยม ถ้าคะแนนออกมาได้ 15-30 คะแนน ยังถือว่าบริหารหนี้ได้ดี แต่ต้องระมัดระวังรอบคอบสักหน่อย ส่วนถ้าได้คะแนนมากกว่า 30 ขึ้นไป แสดงว่ากำลังเผชิญกับปัญหาหนี้แบบมากเกินไปแล้ว